2015

Styrelsen för Österlens trädgårdssällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2015.

Föreningen hade vid årets början 344 medlemmar inklusive familjemedlemmar och vid årets slut 333 medlemmar varav 77 familjemedlemmar.

STYRELSEN har under året bestått av

Ordförande                         Elsebet Borg

Vice Ordförande                 Anita Sörvik

Sekreterare                         Annica Lembäck

Kassör                                   Ewa Bruce

Ledamöter                          Margareta Erlandsson

Carina Olsson

Lotta Orvarsson

Suppleanter                         Eva-Kersti Härkegård

Helena Olsson

Siw Strand

Revisor                               Åke Hansson

Revisorssuppleant               Inger Lundmark

I valberedningen har ingått Lu Ejvegård och Barbro Nörgård.

Styrelsen har under året haft fem (5) protokollförda sammanträden.

FÖRENINGSAKTIVITETER 2015

Styrelsen har satt ihop program för vår-, sommar- och höstaktiviteter.

Ytterligare en växthusgrupp har bildats och sammanhållande för dessa har varit Margareta Erlandsson och Carina Olsson med 10 deltagare i varje grupp.

Föreningen har samarbetat med Österlens museum och Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen.

Under 2015 har föreningen haft 20 programenliga aktiviteter för medlemmarna. Samtliga aktiviteter har varit mycket välbesökta. Vidare har föreningen medverkat i flera aktiviteter tillsammans med Österlens museum. Intressegrupperna för ”växthus och odlande” har varit mycket aktiva under året.

Programpunkter 2015

Föreläsningar:

Frösådd – Katarina Lööv

Rosor och rosors skötsel – Christer Cedergren

Att trädgårdera – Henrik Valentin

Varför blommar det inte? – Agneta Ullenius

Vårlökar – två tillfällen med Cecilia Wingård och Eva Fristedt

Växtmarknader – vid två tillfällen vår och höst på Österlens Museum

Örter och smaker från Österlen – Eva Olsson

Med passion för äpplen – Lena Olsson

I huvudet på en trädgårdsmästare – Georg Grundsten

Chili en het passion – Kerstin Rosengren

Trädgårdsbesök:

Engelska trädgården – Svineberga

Baskemölla – Britt Bergendahl samt Elisabeth och Jan-Eric Sjöström

Pelargondag – Österlens Museum

Simrislund – Yvonne Olefjord

Löderup – Bo Widegren och Per-Olof Nilsson

Simrishamn – Eva och Björn Vingård

Vitemölla – Gunilla och Lars Hansson

Simrishamn – Barbro och Jens Nörgård samt Ebba Andersson

Deltagare i ovanstående träffar har varit i snitt 30 till 60 personer.

BIDRAG

Under 2015 har Österlens Trädgårdssällskap fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård med 4 000 kr och från Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen med 4.000 kr. Österlens museum sponsrar med lokalen och Sparbanken Syd genom reducerad avgift för bankkontot.

Till årsmötet 2015 lanserades föreningens nya hemsida med blogg, tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta. Hemsidan är ett led i föreningens kommunikations-strategi, som även inkluderar sociala media genom Facebook och Instagram, samt e-postutskick, information via Studieförbundet Vuxenskolan och till lokalpressen.

ÅRETS RESULTAT

Resultatet 2015 innebar ett överskott på 3.707 kronor. Vid årsskiftet 2015/2016 hade föreningen tillgångar i bank och kassa på 31.116 kr. Se vidare Balans- och Resultatrapport för 2015. Styrelsen föreslår att 2015 års vinst balanseras i ny räkning.

TACK

Styrelsen vill först och främst framföra sitt varma tack till alla medlemmar för deras engagemang. Ett stort tack också till alla som öppnat sina trädgårdar för föreningens medlemmar samt till andra som visat sina verksamheter. Tack även till våra sponsorer (se under BIDRAG) samt inte minst Österlens Museum för allt samarbete under året och att vi får vara i lokalerna gratis.

Styrelsen för

ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP