2016

Styrelsen för Österlens trädgårdssällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2016.

Föreningen hade vid årets början 333 medlemmar inklusive familjemedlemmar och vid årets slut 341 medlemmar varav 77 familjemedlemmar.  Trenden med vikande medlemsantal i några år har vänts med hjälp av marknadsföring; ökad synlighet i media och på Internet, mässdeltagande, ny utformning och distribution av programbladen, en flyer och ”profilkläder” i form av ett trädgårdsförkläde till styrelsens medlemmar.

STYRELSEN har under året bestått av

Ordförande                         Elsebet Borg Vice Ordförande                Anita Sörvik Sekreterare                         Annica Lembäck Kassör                                 Ewa Bruce Ledamöter                          Eva Mathiasson Carina Olsson Lotta Orvarsson Suppleanter                         Eva-Kersti Härkegård

Angela Stridh

Kristina Daun Sendrén

Rita Olsson Revisor                               Barbro Werner Revisorssuppleant               Siw Strand

I valberedningen har ingått Siw Strand och Barbro Nörgård.

Styrelsen har under året haft fem (5) protokollförda sammanträden.

FÖRENINGSAKTIVITETER 2016

Styrelsen har satt ihop två program för årets aktiviteter, som distribuerats till samtliga medlemmar med post. Föreningen har två intressegrupper – kallade ”växthusgrupp 1 och 2”. Sammankallande för dessa har varit Carina Olsson. Tio personer deltar i varje grupp som har träffats 8–9 gånger under året.

Föreningen har samarbetat med Österlens museum och Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen.

Under 2016 har föreningen haft 17 programenliga aktiviteter för medlemmarna, en programpunkt fick ställas in. Samtliga aktiviteter har varit mycket välbesökta. Vidare har föreningen medverkat i flera aktiviteter tillsammans med Österlens museum, Österlenrosor samt Tjörnedala Trädgårdsförening. Till dessa hör gemensamma växtmarknader, ”löklördagar” i musieträdgården m m.

PROGRAMPUNKTER 2016 Föredrag: Woodland – Pia Persson Odla ekologiskt – Eva Robild Trädgårdar i Holland – Elsebet Borg Konsten att så fröer – workshop på Åbergs Trädgård Ystad Engelska trädgårdar – Ulla Hårde Härliga höst – Susanne Widlundh Doft, romantik och längtan – Cecilia Wingård

Trädgårdsbesök och annat: Kivik – Ulriksdal Simrishamn – Växtmarknader med Tjörnedala och Roskraft trädgårdsföreningar Österlens Museums trädgård – Vårlökar, två tillfällen Simrishamn – Inger och Tommy Olsson Brösarp – Susanne Weibull Illstorp – Lena Östergaard och Sjaak Bevelaars Vitaby – Henrik Valentin och Kalle Blomberg Tomelilla – Sirkka och Jan Westberg, ställdes in Brantevik – Ulla Viotti

Deltagare i ovanstående medlemsaktiviteter har varit i snitt 30 till 70 personer, totalt 714 personer. Ytterligare ett par hundra personer tillkommer i gemensamma aktiviteter.

BIDRAG

Under 2016 har Österlens Trädgårdssällskap fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård med 4 000 kr och från Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen med 4 000 kr. Österlens museum sponsrar med lokalen och Sparbanken Syd genom reducerad avgift för bankkontot.

KOMMUNIKATION MED MEDLEMMAR

Hemsidan är ett led i föreningens kommunikations-strategi, som även inkluderar sociala media genom Facebook och Instagram, samt e-postutskick, information via Studieförbundet Vuxenskolan och till lokalpressen. Vi har märkt en ökning av besök på vår hemsida samt Facebook o Instagram och, efter marknadsföring, därmed en ökning av medlemsantalet i stort 2016.

ÅRETS RESULTAT

Resultatet 2016 innebar ett överskott på 6 766 kronor. Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen tillgångar i bank och kassa på 40 868 kronor. Se vidare Balans- och Resultatrapport för 2016. Styrelsen föreslår att 2016 års vinst balanseras i ny räkning.

TACK Styrelsen vill först och främst framföra sitt varma tack till alla medlemmar för deras engagemang. Ett stort tack också till alla som öppnat sina trädgårdar för föreningens medlemmar samt till andra som visat sina verksamheter. Tack även till våra sponsorer (se under BIDRAG) samt inte minst Österlens Museum för allt samarbete under året och att vi får vara i lokalerna gratis.

Styrelsen för ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Tidigare verksamhetsberättelser

 Tidigare års verksamhetsberättelser hittar du här