2011

Verksamhetsberättelse för

ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

2011

Styrelsen för Österlens trädgårdssällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2011.

Föreningen hade vid årets början 390 medlemmar inklusive familjemedlemmar och vid årets slut 392 medlemmar.

STYRELSEN har under året bestått av

Ordförande                         Gunilla Boman Pellnäs

Vice ordförande                 Åke Hansson

Sekreterare                         Ulla Karlsson

Kassör                                Siw Strand

Ledamöter

ordinarie                             Ann-Marie Englund

Carina Ljung

Ia von Schwerin

Mia Thomson

suppleanter                         Ewa Bruce

Kerstin Hansson

Revisor                              Eva Hjerpe

Revisorssuppleant              Bengt Larsson

valberedningen har ingått Lu Ejvegård, Barbara Leander samt Barbro Werner.

Styrelsen har under året haft sju (7) protokollförda sammanträden.

FÖRENINGSAKTIVITETER 2011

Föreningen har givit ut tre program, vår-, sommar- och höstprogram.

Programgrupp för vårprogrammet har varit Ann-Marie Englund, Ulla Karlsson och Ia von Schwerin, för sommarprogrammet Carina Ljung, Ia von Schwerin och Mia Thomson, samt för höstprogrammet Ewa Bruce, Åke Hansson och Siw Strand.

Ansvariga för årets trädgårdsresa har varit Kerstin och Åke Hansson.

Sammanhållande för intressegrupperna har varit Lu Ejvegård, Margareta Erlandsson och Carina Olsson (Växthusgruppen), Siw Strand (Växtjuntan och Köksväxtgruppen) samt Ia von Schwerin (Örtgruppen). I november startades en kamratcirkel i växthusodling med 9 deltagare (sammanhållande Ann-Marie Englund och Ulla Karlsson).

Föreningen har under året samarbetat med Österlens museum och Studieförbundet Vuxenskolan.

Under hösten 2011 tog styrelsen initiativ till en upprustning och löpande underhåll av museiträdgården i Simrishamn. Vid ett möte mellan Österlens trädgårdssällskap samt företrädare för museet och trädgårdsarkitekt Christer Göransson, som ritat museiträdgården, föreslog trädgårdssällskapet att arkitekten skulle skriva en rapport om trädgårdens nuvarande status samt ge förslag till åtgärder. När den rapporten var klar, bad trädgårdssällskapet och museichefen om ett möte med berörda kommunföreträdare, eftersom det är kommunen som äger marken. Resultatet blev att kommunen tar över ansvaret för upprustning och underhåll av trädgården. Museet och ÖTS kommer även fortsättningsvis att kunna hjälpa till med vissa enklare uppgifter.

Program 2011 Under 2011 har föreningen haft 27 programenliga aktiviteter för medlemmarna (25 st under 2010): Årsmötet, en trädgårdsresa, en växtmarknad, en ”pelargondag”, två kurstillfällen, 12  föreläsningar och 9 studiebesök. Fyra av dessa aktiviteter har skett i samarbete med Österlens museum.  Dessutom har intressegrupperna varit aktiva under året. Genomsnittligt antal deltagare per aktivitet under året har varit 38 personer (39 personer under 2010).

19 januari

MaKalösa trädgårdar: Trädgårdsdesign.

16 februari

Ulla Hårde: Klematis. 13 mars

Årsmöte 2011 samt

Peter Gaunitz: Inspirationsföreläsning. 13 april

Kenneth Lorentzon: Vedartade växter.

22 maj

Besök i Helena Stövegårds trädgård i Bästekille.

28 maj

Trädgårdsresa till norra Skåne.

4 juni

Besök på Alnarp. Gunnel Carlsson: Klätterväxter.

5 juni

Monica Edling Lawesson: Örtavandring och föreläsning.

14 juni

Besök i familjen Tellenmarks trädgård i Kivik.

18 juni

Pelargondag i samarbete med Österlens museum.

22 juni

Besök i familjen Johanssons trädgård i Holma.

30 juni

Besök i flera trädgårdar i Brösarp.

5 juli

Besök i Marita Stenfors köksträdgård i Mälarhusen.

16 juli

Trädgårdsdag med växtmarknad på Österlens museum.

21 juli

Besök i Ullspinneriets trädgård i Tommarp.

6 augusti

Medverkande i hantverksmarknad på Österlens museum. Eva Olsson: Användning av örter i matlagning.

11 augusti

Besök i familjen Jönssons trädgård i Marietorp, Tunby.

23 augusti

Besök i Äppellunden, Brantevik.

15 september

Inger Lundmark: Trädgårdar som inspirerat.

18 september

Besök i två trädgårdar i Östra Nöbbelöv, tema dahlior.

21 september

Elisabeth Svalin Gunnarsson: Om dahlior.

15 oktober

Löklördag med försäljning och föreläsning. Eva Fristedt: Narciss och tulpan. I samarbete med Österlens museum.

19 oktober

Herman Krupke: Om pioner.

9 november

Tommy Persson: Orkideer.

30 november

Tommy Nordström: Italienska renässansträdgårdar.

Kurser

17 april och 1 maj

Rosbeskärningskurs med Stig Persson.

BIDRAG

Under 2011 har Österlens Trädgårdssällskap fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård med 4000 kr och från Studieförbundet Vuxenskolan med 4373 kr. Österlens museum sponsrar med lokalen och Sparbanken Syd med avgiften för bankkontot.

ÅRETS RESULTAT

Resultatet 2011 innebar ett överskott på 1 645 kr. Vid årsskiftet 2010/2011 hade föreningen tillgångar i bank och kassa på nästan 29 000 kr. Se vidare Balans- och Resultatrapport för 2011.

TACK

Styrelsen vill först och främst framföra sitt varma tack till alla medlemmar för deras engagemang. Ett stort tack också till alla som öppnat sina trädgårdar för föreningen samt till plantskolor och andra som visat sina verksamheter. Tack också till Riksförbundet Svensk Trädgård, Sparbanken Syd, Studieförbundet Vuxenskolan och Österlens museum för de bidrag föreningen erhållit.

Styrelsen för ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Gunilla Boman Pellnäs                            Åke Hansson                      Ulla Karlsson

Siw Strand                                                Ann-Marie Englund           Carina Ljung

Ia von Schwerin                                       Mia Thomson