2017

Verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsen för Österlens trädgårdssällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2017.

Föreningen hade vid årets början 341 medlemmar inklusive familjemedlemmar och vid årets slut 332 medlemmar varav 75 familjemedlemmar.

STYRELSEN har under året bestått av

Ordförande                         Elsebet Borg

Vice Ordförande                Anita Sörvik

Sekreterare                         Annica Lembäck

Kassör                                Ewa Bruce

Ledamöter                          Eva Mathiasson

Eva-Kersti Härkegård

Lotta Orvarsson

Angela Stridh

Suppleanter                        Kristina Daun Sendrén

Rita Olsson

Revisor                               Barbro Werner

Revisorssuppleant              Siw Strand

I valberedningen har ingått Siw Strand och Lena Lindqvist Pira.

Styrelsen har under året haft sex (6) protokollförda sammanträden.

FÖRENINGSAKTIVITETER 2017

Styrelsen har satt ihop två program för årets aktiviteter, som distribuerats till samtliga

medlemmar med post. Föreningen har två intressegrupper – kallade ”växthusgrupp 1 och 2”. Tio personer per grupp och de har träffats ca 8 gånger under året. Vid 2018 års början finns en intressegrupp kvar.

Föreningen har samarbetat med Österlens museum och Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen.

Under 2017 har föreningen haft 18 programenliga aktiviteter för medlemmarna. Samtliga aktiviteter har varit mycket välbesökta, totalt 623 besök på aktiviteterna. Vidare har föreningen medverkat i flera aktiviteter tillsammans med Österlens museum, Österlenrosor samt Tjörnedala Trädgårdsförening med uppskattningsvis ytterligare 275 besökare. Till dessa hör gemensamma växtmarknader och ”löklördagar” i muséets trädgård. I augusti månad gick alla föreningarna tillsamman i evenemanget ”Framtidens trädgård” med föreläsare och workshops – en succé som fortsätter 2018.

PROGRAMPUNKTER 2017

Föredrag: 7 stycken

Frågor till expertpanelen – Lena o Kjell Åberg, Eva Mathiasson

Trädgårdslegender – Lisa Ising

Rosor i ett sammanhang – Carina och Krister Svensson

Framtidens Trädgård – Niklas Wennberg, Peter Korn, Anna.Maria Blennow

Levande trädgård – Christel Kvant

Karin Larssons Trädgård – Elisabeth Svalin Gunnarsson

Vattenträdgårdar i Europa – Eva Mathiasson

Trädgårdsbesök och annat: 10 stycken

Vårlökar i Museiträdgården

Växtmarknad Österlens Museums Trädgård

Trädgårdsbesök hos Gudrun och Ingmar Nilsson

Trädgårdsbesök hos Anita och Odd Sörvik

Trädgårdsbesök hos Almut och Siegfried Schacht

Trädgårdsbesök hos Carina och Krister Svensson

Trädgårdsbesök hos Ewa o Karl-Henrik Sax samt Monica Rödstam

Trädgårdsbesök på Den Engelska Trädgården

Trädgårdsbesök hos Karl Fredrik på Eklaholm

Trädgårdsbesök hos Susanna Widlundh

Deltagare i ovanstående medlemsaktiviteter har varit i snitt 49,9 personer, totalt 889 personer. Ytterligare ett par hundra personer tillkommer i gemensamma aktiviteter.

BIDRAG

Under 2018 har Österlens Trädgårdssällskap fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård med 4 000 kr och från Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen med 1 669 kr. Till följd av minskade statsanslag har Studieförbundet Vuxenskolan tvingats minska det bidrag som avtalats med ÖTS; från 4 000 kronor till 1 669 kronor för 2017.

Österlens museum sponsrar med lokalen och Sparbanken Syd genom reducerad avgift för bankkontot.

KOMMUNIKATION MED MEDLEMMAR

Hemsidan är ett led i föreningens kommunikationsstrategi, som även inkluderar sociala media genom Facebook och Instagram, samt e-postutskick, information via Studieförbundet Vuxenskolan och till lokalpressen. Antalet besökare på Facebook och Instagram ökar stadigt.

ÅRETS RESULTAT

Resultatet 2017 innebar ett underskott på 1 541,50 kronor. Vid årsskiftet 2017/2018 hade föreningen tillgångar i bank och kassa på 34 672 kronor. Se vidare Balans- och Resultatrapport för 2017. Styrelsen föreslår att 2017 års förlust balanseras i ny räkning.

TACK

Styrelsen vill först och främst framföra sitt varma tack till alla medlemmar för deras engagemang. Ett stort tack också till alla som öppnat sina trädgårdar för föreningens medlemmar samt till andra som visat sina verksamheter. Tack även till våra sponsorer (se under BIDRAG) samt inte minst Österlens Museum för allt samarbete under året och att vi får vara i lokalerna gratis.

Styrelsen för

ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP