Våra stadgar

STADGAR Österlens Trädgårdssällskap

§ 1. Namn Föreningens namn är Österlens Trädgårdssällskap med säte i Simrishamns kommun.

§ 2. Ändamål Trädgårdssällskapet är en ideell förening vars syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård. I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.

§ 3. Medlemmar  Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i föreningen.

§ 4. Medlemsavgift  Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet. Sällskapet är anslutet till Riksförbundet svensk Trädgård, vilket bland annat innebär att medlemmarna får tidskriften Hemträdgården som medlemstidning.

§ 5. Tidpunkt för årsmöte och kallelse till årsmöte  Årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före fastställd dag för mötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas ska på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

§ 6. Motioner  Senast fem veckor före årsmöte ska motion från medlem skriftligen vara inlämnad till styrelsen.

§ 7. Årsmöte På årsmöte ska behandlas:

1.       Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2.       Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll, som också vid behov är rösträknare

3.       Årsmötets stadgeenliga utlysande

4.       Fastställande av röstlängd

5.       Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret

6.       Revisorernas berättelse

7.       Fastställande av resultat- och balansräkning

8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.       Inkomna motioner från medlemmar

10.    Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift

11.    Val av styrelse och ersättare

12.    Val av valberedning

13.    Val av revisorer och ersättare

14.    Vid mötet väckta frågor

15.    Avslutning

§ 8. Styrelsen  Styrelsen ska bestå av fem – åtta (5-8) ledamöter samt en – tre (1-3) suppleanter. Ordförande, sekreterare och kassör utses direkt av årsmötet.

Samtliga väljs på två år i taget. Halva styrelsen står på omval varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter plus en är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9. Firmatecknare  Förenings firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Postgiro och bankgiro tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10. Räkenskaper  Styrelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.

§ 11. Revisorer  Revisorerna ska vara en ordinarie och en ersättare vilka väljs på ett år. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.

§ 12. Ändring av stadgar  Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut av två på varandra följande möten, varv det första är ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet fordras kvalificerad majoritet (67%). Om förslag finns till stadgeändring ska detta tas upp som en egen punkt på kallelsen.

§ 13. Upplösning  Upplösning av föreningen beslutas på två varandra följande möten varav det första är ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras att minst 75% av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Eventuella kvarstående likvida medel ska vid en likvidation användas för syfte som överensstämmer med förenings målsättning i § 2.

Antagna vid årsmötet 2004-02-24.