Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse

för 2018

Styrelsen för Österlens trädgårdssällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2018.

Föreningen hade vid årets början 332 medlemmar inklusive familjemedlemmar och vid årets slut 346 medlemmar varav 80 familjemedlemmar.

 

V

STYRELSEN har under året bestått av

Ordförande                         Elsebet Borg

Vice Ordförande                 Anita Sörvik

Sekreterare                         Annica Lembäck

Kassör                                 Ewa Bruce

Ledamöter                          Eva Mathiasson

                                            Susanna Widlund

                                           Lotta Orvarsson

Suppleanter                        Jette Kjaer

                                            Anna Gunnert

Revisor                               Barbro Werner

Revisorssuppleant              Siw Strand

I valberedningen har ingått Styrelsen och Lena Lindqvist Pira.

Styrelsen har under året haft sex (6) protokollförda sammanträden.

FÖRENINGSAKTIVITETER 2018

Styrelsen har satt ihop två program för årets aktiviteter, som distribuerats till samtliga

medlemmar med post samt på hemsidan. Föreningen har för närvarande inte någon intressegrupp igång.

Föreningen har samarbetat med Österlens museum och Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen.

Under 2018 har föreningen haft 17 programenliga aktiviteter för medlemmarna. Samtliga aktiviteter har varit mycket välbesökta. Vidare har föreningen medverkat i flera aktiviteter tillsammans med Österlens museum, Österlenrosor samt Tjörnedala Trädgårdsförening med uppskattningsvis ytterligare 250 besökare. Till dessa hör gemensamma växt marknader och ”löklördagar” i muséets trädgård. Samt evenemanget ”Framtidens Trädgård” med föreläsare och workshops på Österlens Museum. Föreningens intressegrupp ”växthusgruppen” träffades några gånger under våren, men har sedan upphört.

PROGRAMPUNKTER 2018

Föredrag: 7

Hildegard av Bingen och läkande Örter – Eva Olsson

iIssinghurst och Vita Sackville West – Karolina Brising

Mina Trädgårdar – Sophia Callmer

Framtidens Trädgård – Anette Nilsson, Jenny Neikell, Henrik Ennart

Struktur i trädgården – Heidi Palmgren

Perenna växter på våra kyrkogårdar – Mona Wembling

Kulturens Östarp – Kristina Bakran

Studiebesök: 1

Skånesparris i Ingelstorp

Trädgårdsbesök och annat: 9

Vårlökar i Museiträdgården

Växtmarknad Österlens Museums Trädgård

Trädgårdsbesök hos Jette och Werner

Trädgårdsbesök hos Roskraft – Else Olsson

Trädgårdsbesök Tre Grannar i Ystad – Lotta Forsell, Helene Feldt, Elsebet Borg

Trädgårdsbesök hos Almas hus och trädgård – Kristina och Bengt Landahl        

Trädgårdsbesök hos Karolina Brising i Peppinge

Trädgårdsbesök på Madeleine Tunbjer i Järrestad

Trädgårdsbesök hos Bitte Ahrland Bocz i Ilstorp

Deltagare i ovanstående medlemsaktiviteter har varit totalt 1066 personer. Ytterligare ett par hundra personer tillkommer i gemensamma aktiviteter.

EXTRA INSATT ÅRSMÖTE

Styrelsens förslag till medlemmarna att föreningen skulle gå ur Riksföreningen Svensk Trädgård bl.a. för att oavkortat kunna använda medlemsavgifterna till föreningens olika aktiviteter. Vid ett extra årsmöte röstades förslaget ned och föreningen fortsätter som tidigare att var en del av Riksföreningen Svensk Trädgård.

BIDRAG

Under 2018 har Österlens Trädgårdssällskap fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård med 4 000 kr och från Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen med 2 024 kr. Österlens museum sponsrar med lokalen och Sparbanken Syd genom reducerad avgift för bankkontot.

KOMMUNIKATION MED MEDLEMMAR

Vi skickar ut program två gånger per år per post , övrig kontakt med medlemmarna är via e-post, vår hemsida, Facebook och Instagram, samt via Studieförbundet Vuxenskolan och till lokalpressen. Antalet besökare på Facebook och Instagram ökar stadigt.

ÅRETS RESULTAT

Resultatet 2018 innebar ett överskott på 2 618,75 kronor. Vid årsskiftet 2018/2019 hade föreningen tillgångar i bank och kassa på 38 959,33 kronor. Se vidare Balans- och Resultatrapport för 2018. Styrelsen föreslår att 2018 års vinst balanseras i ny räkning.

TACK

Styrelsen vill först och främst framföra sitt varma tack till alla medlemmar för deras engagemang. Ett stort tack också till alla som öppnat sina trädgårdar för föreningens medlemmar samt till andra som visat sina verksamheter. Likaså ett stort tack för alla bidrag till våra uppskattade lotterier. Tack även till våra sponsorer (se under BIDRAG) samt inte minst Österlens Museum för allt samarbete under året och att vi får vara i lokalerna gratis.

Styrelsen för

ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP        

Tidigare verksamhetsberättelser

 

 

 Tidigare års verksamhetsberättelser hittar du här